ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINEKEUKENVEILING B.V.

Artikel 1               Definities

In het kader van deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

 • Afname: het moment waarop het gekochte Product aan Koper zal worden afgegeven;
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Onlinekeukenveiling B.V. alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd;
 • Bedenktijd: termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van het Herroepingsrecht;
 • Contractspartij: Onlinekeukenveiling B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en hierna verder genoemd: “Onlinekeukenveiling”.
 • Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadplegingen en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de Bedenktijd af te zien van een Overeenkomst op Afstand;
 • Koper: zijnde consument/natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst op Afstand aangaat met Onlinekeukenveiling;

Bezoekadres:

Larenweg 50

5234 KA 's-Hertogenbosch

 

Bereikbaarheid      : van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur

Telefoonnummer  : 085-0479456

E-mailadres            : info@onlinekeukenveiling.nl

 

KvK-nummer           : 64861058

Btw-nummer          : NL8558.811.97B01

 

 • Koopsom: het bedrag dat voor het Product door Koper zal worden betaald. Dit bedrag is inclusief de veilingkosten en omzetbelasting.
 • Modelformulier: het in bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping die een Koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;
 • Opdrachtgever: de partij die Onlinekeukenveiling opdracht geeft tot het verkopen van een Product;
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Onlinekeukenveiling en Koper, inhoudende de orderbevestiging inclusief deze Algemene Voorwaarden die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst;
 • Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Onlinekeukenveiling georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, tot en met sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Product(en): alle producten zoals aangeboden door Onlinekeukenveiling op de Website;
 • Techniek voor Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Verkoper: Opdrachtgever of, als Onlinekeukenveiling als verkoper optreedt, Onlinekeukenveiling.
 • Website: de website: onlinekeukenveiling.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle via de Website tot stand gekomen overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Onlinekeukenveiling en Koper en/of Opdrachtgever. Naar oordeel van Onlinekeukenveiling en voor zover nodig gelden de Algemene Voorwaarden eveneens in de verhouding tussen Opdrachtgever en Koper en worden zij derhalve mede namens en ten behoeve van Opdrachtgever door Onlinekeukenveiling met Koper overeengekomen. 
 • Koper/Opdrachtgever en Onlinekeukenveiling kunnen van de Algemene Voorwaarden afwijken, mits zulks schriftelijk tussen hen is overeengekomen.
 • Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Koper, van welke aard dan ook, is uitgesloten.
 • Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aan Koper worden aangegeven waar Koper van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan kennisnemen en zullen deze op verzoek van de Koper langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 • Koper geeft door het aanvinken van een checkbox op de Website vooraf aan de koop aan (i) bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden, (ii) dat de Algemene Voorwaarden aan hem ter hand zijn gesteld voordat hij de Overeenkomst heeft gesloten en (iii) in te stemmen met (de inhoud van) de Algemene Voorwaarden. Koper geeft tevens te kennen dat door instemming met de Algemene Voorwaarden genoegzaam is voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen zoals bedoeld in de afdelingen 2A en 2B van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en stemt ermee in dat de verstrekte informatie digitaal ter beschikking wordt gesteld.
 • De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Onlinekeukenveiling en de Koper zullen in overleg treden om in een voorkomend geval nietige of vernietigende bepalingen van de Algemene Voorwaarden te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.
 • Onlinekeukenveiling behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen aan Koper ter kennis worden gebracht, waarbij wordt aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd en per welk moment de wijziging van kracht wordt en treden alsdan in de plaats van de Algemene Voorwaarden. Koper wordt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd indien deze niet binnen vier weken na bekendmaking van die wijziging schriftelijk tegen die wijziging heeft geprotesteerd.

 Artikel 3 Voorwaardelijk aanbod / totstandkoming overeenkomst

 • Alle offertes en aanbiedingen op de Website en vermeld in de nieuwsbrief van Onlinekeukenveiling zijn vrijblijvend en binden Onlinekeukenveiling niet, tenzij anders aangegeven. Door het aanklikken van de knop “Naar iDeal” doet de Koper een bindende bestelling voor het desbetreffende Product en is Koper de Koopsom zoals vermeld op de Website verschuldigd. Vervolgens dient Koper het Product af te rekenen via het betalingssysteem op de Website. Na het afronden van de betaling ontvangt de Koper een e-mail met de bevestiging dat Onlinekeukenveiling de bestelling van Koper heeft ontvangen.
 • De Overeenkomst tussen Onlinekeukenveiling en Koper komt pas tot stand indien en voor zover Onlinekeukenveiling de bestelling van Koper accepteert door het sturen van een orderbevestiging (per e-mail) en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal door Onlinekeukenveiling aan Koper een (digitale) factuur worden toegezonden ter hoogte van de Koopsom. Indien het bestelde Product niet leverbaar is, zal Onlinekeukenveiling de Koper hierover informeren en de bestelling afwijzen. In dit geval komt er geen Overeenkomst tot stand. Indien mogelijk zal Onlinekeukenveiling de Koper in zo’n geval een soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aanbieden waarvoor de Koper een nieuwe bestelling kan plaatsen. Een orderbevestiging zal enkel worden verstuurd indien Onlinekeukenveiling het e-mailadres van de Koper heeft ontvangen en de toestemming heeft om de orderbevestiging naar dit e-mailadres te versturen.
 • Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk door Onlinekeukenveiling zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen zoals calculatie-, schrijf-, en zetfouten in aanbiedingen, offertes, publicaties, facturen, orderbevestigingen en andere bescheiden afkomstig van Onlinekeukenveiling, binden Onlinekeukenveiling niet. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Onlinekeukenveiling zulks expliciet is aangegeven in bijvoorbeeld de technische specificaties van het Product.
 • Afbeeldingen van het Product zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Product. Onlinekeukenveiling garandeert echter niet dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 • Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod van Onlinekeukenveiling zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 • Koper wordt in de gelegenheid gesteld om het Product voorafgaand aan de koop te onderzoeken op de door Onlinekeukenveiling vastgestelde tijdstippen op de door Onlinekeukenveiling aangeven locatie van Opdrachtgever.

Artikel 4  Afname / levering

 • Koper is verplicht om het gekochte Product af te nemen (op te halen) op de door Onlinekeukenveiling vastgestelde tijd en plaats onder overlegging van de toegezonden factuur of factuurnummer als bedoeld in artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden. Op eerste verzoek van Onlinekeukenveiling dient Koper zich bij Afname te legitimeren. Ingeval van Afname door een externe transporteur geldt dat deze aan Onlinekeukenveiling dient de overleggen (i) de factuur en (ii) een door Koper ondertekende schriftelijke verklaring van Koper waaruit blijkt dat Afname geschiedt door de externe transporteur.
 • De levering van het Product door Opdrachtgever aan Koper wordt geacht plaats te vinden door Afname. Afname kan eerste plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Koper is voldaan.
 • Koper is verplicht informatie te verstrekken of instructies van Onlinekeukenveiling op te volgen die (naar het oordeel van Onlinekeukenveiling) noodzakelijk zijn voor Afname, bij gebreke waarvan Onlinekeukenveiling gerechtigd is het Product voor rekening en risico van Koper op te slaan, onverminderd de overige rechten van Onlinekeukenveiling.
 • Koper is verantwoordelijk voor de Afname. Onlinekeukenveiling is jegens Koper niet gehouden tot assistentie bij of bemiddeling in de Afname. Koper dient zelf zorg te dragen voor alle voor de Afname benodigde verpakkingsmaterialen, transportmiddelen, gereedschappen, etc. Eventuele aanwezige vorkheftrucks of andere transportmiddelen en/of gereedschappen mogen door Koper slechts na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Onlinekeukenveiling worden gebruikt, alsdan voor eigen rekening en risico van Koper.
 • Indien voor Afname het noodzakelijk is het Product te demonteren, dient Koper daar, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg voor te dragen. Koper is aansprakelijk voor alle bij of in het kader van de Afname van het Product veroorzaakte (transport)schade en vrijwaart Onlinekeukenveiling – voor zover de wet vrijwaring niet uitsluit – voor aanspraken van derden ter zake. Koper is op eerste verzoek van Onlinekeukenveiling  gehouden voldoende zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de Afname van het Product schade wordt veroorzaakt. Over door Koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.
 • Koper kan bij het plaatsen van de bestelling op de Website kiezen voor de optie “Demonteren, inpakken en bezorgen”. Als Koper hiervoor kiest, wordt het Product tegen een meerprijs vakkundig gedemonteerd, ingepakt en bij Koper thuis bezorgd door Onlinekeukenveiling.
 • Het af te leveren Product dient aan de Overeenkomst te beantwoorden. Koper koopt het Product evenwel voetstoots en in de toestand waarin het Product zich op het moment van Afname bevindt.

Artikel 5  Verzuim

 • Indien het verkochte Product niet binnen de daarvoor gestelde termijn door Koper is afgenomen, Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en/of handelt in strijd met één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, is Koper van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Onlinekeukenveiling is alsdan in elk geval gerechtigd het Product opnieuw te verkopen dan wel aan een ander toe te wijzen, onverminderd de overige rechten van Onlinekeukenveiling.
 • Koper is ook na zijn verzuim gehouden de Koopsom aan Onlinekeukenveiling te betalen. Indien Onlinekeukenveiling het Product op de in het vorige lid beschreven wijze opnieuw verkoopt aan een derde, is Koper gehouden de Koopsom te voldoen onder aftrek van het bedrag dat deze derde  aan Onlinekeukenveiling is verschuldigd op grond van de met deze derde gesloten overeenkomst. Voorts is Koper gehouden de door hem veroorzaakte schade aan Onlinekeukenveiling te vergoeden, in elk geval bestaande uit de kosten welke gemoeid zijn met het opnieuw verkopen van het Product, waaronder maar niet uitsluitend de opslagkosten en administratiekosten.
 • Indien Afname niet mogelijk is door niet aan Koper toe te rekenen omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Koper heeft Onlinekeukenveiling het recht het Product opnieuw te verkopen, dan wel het Product aan een ander toe te wijzen. Onlinekeukenveiling is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde Koopsom.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 • Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde of te leveren Producten voor, totdat integraal aan hem voldaan zullen zijn:
 • Zolang de eigendom van de Producten nog niet op Koper is overgegaan is Koper niet gerechtigd de betreffende zaken te bezwaren of om de zaken bestanddeel te maken of duurzaam te verenigen met een andere (on)roerende zaak of daarvan een nieuwe zaak te vormen.
 • Zolang de eigendom van de Producten nog niet op Koper is overgegaan is Koper gehouden (i) de desbetreffende Producten gescheiden van andere zaken te houden, (ii) op de desbetreffende zaken de eigendom van Onlinekeukenveiling zichtbaar aan te geven c.q. zichtbaar aangegeven te houden, (iii) deze zaken met de nodige zorgvuldigheid te behandelen alsmede (iv) deze zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 • Indien Koper zijn verplichtingen uit lid 1 tot en met 3 van dit artikel niet onverkort nakomt of er bij Verkoper gegronde vrees bestaat dat Koper deze verplichtingen niet zal nakomen, dan is Verkoper gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde Producten onmiddellijk te revindiceren, ongeacht waar deze zaken zich bevinden.
 • Koper machtigt Verkoper reeds nu voor alsdan om ter zake van het revindiceren van de Producten de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden en zal ter zake aan Verkoper en/ of de door Verkoper ingeschakelde derde(n) alle medewerking verlenen. Alle kosten verbonden aan het revindiceren van de zaken komen voor rekening van Koper.
 • Het is Koper niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft eventuele bewaringskosten en/of deze kosten te compenseren c.q. verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
 • Koper zal Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen indien een derde aanspraak maakt op enig recht ter zake van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, onder gelijktijdige opgave van de naam en adresgegevens van de betreffende derde. Onlinekeukenveiling is gerechtigd voornoemde derde te benaderen teneinde aan deze derde mededelingen te doen.
 • Onverminderd het voorgaande is Verkoper gerechtigd om gedurende de Overeenkomst (additionele) zekerheid van Koper te verlangen indien er aanwijzingen zijn waardoor Onlinekeukenveiling eraan mag twijfelen dat  Koper mogelijk zijn verplichtingen jegens Onlinekeukenveiling niet kan nakomen.


 • de krachtens de Overeenkomst en/of eventuele andere gesloten of nog te sluiten overeenkomsten geleverde of te leveren Producten als ook krachtens voornoemde overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of andere uit voornoemde overeenkomsten voortvloeiende (geldelijke) verplichtingen, en;
 • vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van de in sub a bedoelde overeenkomst(en), waaronder mede begrepen boetes, rente, kostenvergoedingen en waardevermindering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, waarbij leidend is de waarde bepaald door Onlinekeukenveiling. 

Artikel 7 Conformiteit en garantie

 • Onlinekeukenveiling staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen zo spoedig mogelijk na levering/Afname aan Onlinekeukenveiling schriftelijk te worden gemeld.
 • De garantietermijn van Onlinekeukenveiling/Opdrachtgever komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Onlinekeukenveiling is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het Product voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van het Product. 
 • De garantie geldt niet indien:

 

 • Koper de Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;
 • de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzing van Onlinekeukenveiling en of de verpakkingen behandeld zijn.

Artikel 8  Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • De aansprakelijkheid van Onlinekeukenveiling is beperkt tot de in de wet toegestane gevallen. Onlinekeukenveiling is nimmer aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid van de Koper indien:
 • De Koper is verplicht het oplopen van verdere schade of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

 

 • het gevolgschade betreft en de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin de regeling van de productaansprakelijkheid, tenzij het Product door Onlinekeukenveiling zelf geheel is gefabriceerd;
 • het indirecte schade betreft en die niet het gevolg is van grove schuld of bewuste roekeloosheid van Onlinekeukenveiling.


Artikel 9  Herroepingsrecht

 • De Koper is gerechtigd de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Onlinekeukenveiling mag de Koper vragen naar de redenen van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • Als de Koper gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van (i) het toezenden van het Modelformulier of (ii) door een andere tot ontbinding strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Onlinekeukenveiling waarvan de ontvangst door Onlinekeukenveiling dient te worden bevestigd.
 • De Koper draagt de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht van ontbinding.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 van onderhavig artikel bedoelde melding, zendt de Koper het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Onlinekeukenveiling.
 • (Terug)levering van het gekochte Product na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel inclusief de daarmee gemoeide kosten, komen voor rekening en risico van de Koper. Eventuele wervings- en demontagekosten aan de zijde van Koper worden niet vergoed of gerestitueerd.
 • Binnen 14 dagen na ontvangst door Onlinekeukenveiling van het door Koper geretourneerde Product retourneert Onlinekeukenveiling de van Koper ontvangen betaling. Onlinekeukenveiling hanteert dezelfde wijze van betalen als de Koper. Koper kan eerst nakoming van deze verplichting verlangen nadat Onlinekeukenveiling het Product heeft (terug)ontvangen. 
 • Volgens specificaties van de Koper vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, worden uitgesloten van het Herroepingsrecht.

Artikel 10  Verplichtingen van de Koper tijdens de Bedenktijd

 • Tijdens de Bedenktijd van 14 dagen zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van anders omgaan met het Product dan is beschreven in lid 1 van dit artikel. 

Artikel 11 Taal

 • De voor de Overeenkomst geldende taal is de Nederlandse taal.

Artikel 12 Privacy

Artikel 13 Commerciële e-mails

 • Wanneer de Koper zich op de Website registreert, kan de Koper ervoor kiezen om commerciële e-mails te ontvangen. Daarna kan de Koper zich op elk gewenst moment weer afmelden voor het ontvangen van commerciële e-mails door op de link onder aan de e-mails te klikken of de accountinstellingen op de Website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat de afmelding is verwerkt. De Koper zal dan geen commerciële e-mails meer ontvangen.    

Artikel 14 Klachten

 • Klachten van Koper in verband met de diensten van Onlinekeukenveiling, van welke aard dan ook, worden elektronisch ingediend bij Onlinekeukenveiling via het e-mailadres info@onlinekeukenveiling.nl onder vermelding van de gegevens van de Koper, het ordernummer en de klacht.
 • Onlinekeukenveiling spant zich ervoor in om klachten op een passende manier op te lossen en verbindt zich ertoe in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht daar op te reageren.

Artikel 15 Rechtskeuze 

 • Op de tussen de Koper en Onlinekeukenveiling gesloten Overeenkomst en onderhavige Algemene Voorwaarden en/of welke rechtsrelatie daaruit mag voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

 

BIJLAGE 1

 

Instructies en Modelformulier herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen.

Het Herroepingsrecht verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:


Onlinekeukenveiling B.V.

Larenweg 50

5234 KA 's-Hertogenbosch

 

via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande  modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Het volstaat om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het Herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de Overeenkomst te herroepen aan dit ondubbelzinnig aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen aan (een gemachtigde van) Onlinekeukenveiling.  

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Deze kosten worden geraamd op ongeveer € 1.200,-. 

Als u de Overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de oorspronkelijke leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering, dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) binnen 14 dagen nadat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

 

Onlinekeukenveiling B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de  Larenweg 50, 5234 KA in 's-Hertogenbosch. Per e-mail naar info@onlinekeukenveiling.nl.

 


Ik deel u hierbij mede dat ik de Overeenkomst betreffende de koop van het volgende Product herroep:

 

Product:                               _________________________________________________________

 

Ordernummer:                   _________________________________________________________

 

Besteld op:                          _________________________________________________________

 

Ontvangen op:                   _________________________________________________________

 

Naam/Namen Koper(s):  _________________________________________________________

 

Adres Koper(s):                  _________________________________________________________

                                                              

Datum:                               _________________________________________________________

 

 

 

Handtekening van Koper(s) :

 

 

_____________________________________________________________________________