Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Onlinekeukenveiling B.V., TEVENS H.O.D.N. WWW.ONLINEKEUKENVEILING.NL

 

Artikel 1               Definities

 

In het kader van deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 

1.              Afname: het moment waarop het gekochte Product aan Koper zal worden afgegeven.

2.              Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van onlinekeukenveiling.nl

3.              Bedenktijd: termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

4.              Koper: zijnde consument/natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;

5.              Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan een leverings- en of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

6.              Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadplegingen en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7.              Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8.              Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Engel Online Future B.V.

tevens h.o.d.n. www.onlinekeukenveiling.nl ter beschikking stelt die een Koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

9.              Koopsom: het bedrag dat voor het Product door Koper zal worden betaald vermeerder met de navolgende bedragen:

-               8% opgeld

-               omzetbelasting

10.          Opdrachtgever: degene die Onlinekeukenveiling B.V. tevens h.o.d.n. www.onlinekeukenveiling.nl opdracht geeft tot het verkopen van een Product.

11.          Opgeld: verkoopkosten die bij de Koper in rekening worden gebracht ter hoogte van 8 % over de koopsom, vermeerderd met omzetbelasting.

12.          Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Onlinekeukenveiling.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, tot en met sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

13.          Techniek voor Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2               Contractspartij

 

1.              De contractspartij bij alle overeenkomsten die via de website www.onlinekeukenveiling.nl (hierna: ‘de website’) worden gesloten, is:

 

Onlinekeukenveiling B.V.

tevens handelende onder de naam www.onlinekeukenveiling.nl (hierna verder genoemd: “onlinekeukenveiling.nl”)

Statutair gevestigd te Rotterdam

 

 

Bezoekadres:

Middelkampseweg 7D

5311 PC Gameren

 

Bereikbaarheid      : van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 17.00 uur

Telefoonnummer  : 085-0479456

E-mailadres            : info@onlinekeukenveiling.nl

 

KvK-nummer           : 648.61058

Btw-nummer          : NL8558.811.97B01

 

Artikel 3               Toepasselijkheid

 

1.              Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna te noemen: ‘de algemene voorwaarden’), zijn van toepassing op alle via de website, tot stand gekomen overeenkomsten en overige (rechts)handelingen en de Koper en/of opdrachtgever. Voor zover nodig gelden de algemene voorwaarden eveneens in de verhouding tussen Opdrachtgever en Koper en worden zij derhalve mede namens en ten behoeve van opdrachtgever door Onlinekeukenveiling.nl met Koper overeengekomen. 

 

2.              Partijen kunnen van de algemene voorwaarden afwijken, mits zulks schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

 

3.              Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Koper, van welke aard dan ook, is uitgesloten.

 

4.              Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden onderhavige algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

5.              Koper geeft vooraf aan de koop aan (i) bekend te zijn met de algemene voorwaarden, (ii) dat de algemene voorwaarden aan hem ter hand zijn gesteld voor dat hij de koopovereenkomst heeft gesloten en (iii) in te stemmen met (de inhoud van) de algemene voorwaarden. Koper geeft tevens te kennen dat door instemming met de algemene voorwaarden dat genoegzaam is voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen zoals bedoeld in de afdelingen 2A en 2B van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en stemt er mee in dat de verstrekte informatie digitaal ter beschikking wordt gesteld.

 

6.              De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Onlinekeukenveiling.nl en de Koper zullen in overleg treden om in een voorkomend geval nietige of vernietigende bepalingen van deze voorwaarden te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietigheid, dan wel vernietiging van de bepalingen.

 

7.              Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn is het 4. en 5. lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich ingeval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstige is.

 

8.              Onlinekeukenveiling.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen aan Koper te kennis worden gebracht, waarbij wordt aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd en per welk moment de wijziging van kracht wordt en treden alsdan in de plaats van de algemene voorwaarden. Koper wordt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd indien deze niet binnen vier weken na bekendmaking van die wijziging schriftelijk tegen die wijziging heeft geprotesteerd.

 

Artikel 4               Het aanbod

 

1.              Alle offertes en aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en binden Onlinekeukenveiling.nl niet, tenzij anders aangegeven. Door het aanklikken van de knop “Plaats bestelling” doet de Koper een bindende bestelling voor het desbetreffende Product. Na het afronden van het betalingsproces op de website ontvangt de Koper een e-mail met de bevestiging dat Onlinekeukenveiling.nl de bestelling van de Koper heeft ontvangen. De overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Onlinekeukenveiling.nl de bestelling van de Koper heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per e-mail) en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Indien de bestelde producten niet leverbaar zijn, zal Onlinekeukenveiling.nl de Koper hierover informeren en de bestelling afwijzen. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. Indien mogelijk zal Onlinekeukenveiling.nl de Koper in zo’n geval een soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aanbieden waarvoor de Koper een nieuwe bestelling kan plaatsen. Een opdrachtbevestiging zal enkel worden verstuurd indien Onlinekeukenveiling.nl het e-mailadres van de Koper heeft ontvangen en de toestemming heeft om de opdrachtbevestiging naar dit e-mailadres te versturen.

 

2.              Alle opgaven op de website van Onlinekeukenveiling.nl van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk door Onlinekeukenveiling.nl zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen zoals calculatie-, schrijf-, en zetfouten in aanbiedingen, offertes, publicaties, facturen, orderbevestigingen en andere bescheiden afkomstig van Onlinekeukenveiling.nl, binden Onlinekeukenveiling.nl niet. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Onlinekeukenveiling.nl zulks expliciet is aangegeven in bijvoorbeeld de technische specificaties van het Product.

 

3.              Afbeeldingen van het Product zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Product. Onlinekeukenveiling.nl garandeert echter niet dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

 

4.              Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

5.              Koper wordt in de gelegenheid gesteld om het Product voorafgaand aan de koop te onderzoeken op de door Onlinekeukenveiling.nl vastgestelde tijdstippen bij de door onlinekeukenveiling.nl aangeven locatie van Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 5               Vergoeding en Betaling

 

1.              De Koopsom is vermeld op de website van Onlinekeukenveiling.nl. Na totstandkoming van de overeenkomst zal door Onlinekeukenveiling.nl aan Koper een (digitale) factuur worden toegezonden ter hoogte van de Koopsom. Koper is aan Onlinekeukenveiling.nl de Koopsom verschuldigd. Onlinekeukenveiling.nl zal het aan Opdrachtgever toekomende deel van de Koopsom aan hem afdragen.

 

2.              Koper dient de Koopsom uiterlijk 24 uur voor Afname aan Onlinekeukenveiling.nl te hebben betaald op de door Onlinekeukenveiling.nl aangegeven wijze en in de door Onlinekeukenveiling.nl aangegeven valuta.

 

Koper heeft slechts recht op verrekening indien de vordering van de Koper in rechte is vastgesteld of door Onlinekeukenveiling.nl schriftelijk is erkend.

Artikel 6          Levering / Afname

 

1.Koper is verplicht om het gekochte Product af te nemen (op te halen) op de door Onlinekeukenveiling.nl vastgestelde tijd en plaats onder overlegging dan de toegezonden factuur of factuurnummer en na overlegging van bewijs van betaling van de aan de Koper toegezonden factuur als bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden. Op eerste verzoek van Onlinekeukenveiling.nl dient Koper zich bij Afname te legitimeren. Ingeval van Afname door een externe transporteur geldt dat deze aan Onlinekeukenveiling.nl dient de overleggen (i) de factuur, (ii) bewijs van betaling van de Koopsom en (iii) een door Koper ondertekende schriftelijke verklaring van Koper waaruit blijkt dat Afname geschied door de externe transporteur.

 

2.De levering van het Product door Opdrachtgever aan Koper wordt geacht plaats te vinden door Afname of Levering tegen Betaling. Afname kan eerste plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Koper is voldaan. Levering tegen betaling kan eerste plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Koper is voldaan.

 

3.Koper is verplicht informatie te verstrekken of instructies van Onlinekeukenveiling.nl op te volgen die (naar het oordeel van Onlinekeukenveiling.nl) noodzakelijk zijn voor Afname, bij gebreke waarvan Onlinekeukenveiling.nl gerechtigd is het Product voor rekening en risico van Koper op te slaan, onverminderd de overige rechten van Onlinekeukenveiling.nl.

 

4.Koper is verantwoordelijk voor de Afname. Onlinekeukenveiling.nl is jegens Koper niet gehouden tot assistentie bij of bemiddeling in de Afname. Koper dient zelf zorg te dragen voor alle voor de Afname benodigde verpakkingsmaterialen, transportmiddelen, gereedschappen, etc. Eventuele aanwezige vorkheftrucks of andere transportmiddelen en / of gereedschappen mogen door Koper slechts naar vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Onlinekeukenveiling.nl worden gebruikt, alsdan voor eigen rekening en risico van Koper.

 

5. Indien voor Afname het noodzakelijk is het product te demonteren, dient Koper daar, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg voor te dragen. Koper is aansprakelijk voor alle bij of in het kader van de Afname van het product veroorzaakte (transport)schade en vrijwaart Onlinekeukenveiling.nl – voor zover de wet niet verbintenisrechtelijk in vrijwaring uit te sluiten – voor aanspraken van derden ter zake. Koper is op verzoek van Onlinekeukenveiling.nl gehouden voldoende zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de Afname van het product schade wordt veroorzaakt. Over door Koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

 

6.Het af te leveren product dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Koper koopt het product evenwel voetstoots van opdrachtgever en in de toestand waarin het product zich op dat moment bevindt.        

 

Artikel 7               Verzuim

 

1.              Indien het verkochte product niet binnen de daarvoor gestelde termijn door Koper is afgenomen en / of Koper handelt in strijd met één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, is Koper van rechtswege in verzuim. Onlinekeukenveiling.nl is alsdan in elk geval gerechtigd het product opnieuw te verkopen dan wel aan een ander toe te wijzen, onverminderd de overige rechten van Onlinekeukenveiling.nl.

 

2.              Koper is ook na zijn verzuim gehouden de koopsom aan Onlinekeukenveiling.nl te betalen. Indien Onlinekeukenveiling.nl het product op de in het vorige lid beschreven wijze opnieuw verkoopt is Koper gehouden de koopsom te voldoen onder aftrek van het bedrag dat uiteindelijk koper verschuldigd is aan Onlinekeukenveiling.nl op grond van de met deze derde gesloten overeenkomst. Voorts is Koper gehouden de door hem veroorzaakte schade aan Onlinekeukenveiling.nl te vergoeden, in elk geval bestaande uit de kosten welke gemoeid zijn met het opnieuw verkopen waaronder ook de opslagkosten en administratiekosten.

 

3.              Na Afname van het product kan Koper geen rechten meer laten gelden jegens Onlinekeukenveiling.nl.

 

4.              Indien Afname niet mogelijk is door niet aan Koper toe te rekenen omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Koper heeft Onlinekeukenveiling.nl het recht het product opnieuw te verkopen, dan wel het product aan een ander toe te wijzen. Onlinekeukenveiling.nl is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom.

 

Artikel 8               Eigendomsvoorbehoud

 

1.              De producten blijven in eigendom van Onlinekeukenveiling.nl / Opdrachtgever totdat betalingen van alle kosten is ontvangen.

 

Artikel 9               Conformiteit en garantie

 

1.              Onlinekeukenveiling.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De door de Opdrachtgever, fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover Onlinekeukenveiling.nl kan doen gelden.

 

2.              Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na levering aan Onlinekeukenveiling.nl schriftelijk te worden gemeld.

 

3.              De garantietermijn van Onlinekeukenveiling.nl/Opdrachtgever komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Onlinekeukenveiling.nl is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het Product voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van het Product.  

 

4.              De garantie geldt niet indien:

-               de Koper de producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;

-               de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzing van Onlinekeukenveiling.nl en of de verpakkingen behandeld zijn.

 

Artikel 10             Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1.              De aansprakelijkheid van Onlinekeukenveiling.nl is beperkt tot de in de wet toegestane gevallen. Onlinekeukenveiling.nl is nimmer aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid van de Koper indien:

-               het gevolgschade betreft en de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin de regeling van de productaansprakelijkheid, tenzij het product door Onlinekeukenveiling.nl zelf geheel is gefabriceerd;

-               het indirecte schade betreft en de niet het gevolg is van grove schuld of bewuste roekeloosheid van Onlinekeukenveiling.nl.

 

2.              De Koper is verplicht het oplopen van verdere schade of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

 

 

Artikel 11             Herroepingsrecht

 

1.                   De Koper is gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ontbinding Onlinekeukenveiling.nl mag de Koper vragen naar de redenen van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

2.                   Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van (i) het toezenden van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1 bij onderhavige algemene voorwaarden) of (ii) door een anderen tot ontbinding strekkende  ondubbelzinnige verklaring aan Onlinekeukenveiling.nl waarvan de ontvangst door Onlinekeukenveiling dient te worden bevestigd.

 

3.                   De Koper draagt de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 en 2 bedoelde recht van ontbinding.

 

4.                   Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Onlinekeukenveiling.nl.

 

5.                   Terug levering van het gekochte Product na ontbinding als bedoeld in lid 1 en 2  inclusief de daarmee gemoeide kosten, komen voor rekening en risico van de Koper. Eventuele wervings- en demontagekosten aan de zijde van Koper worden niet vergoed of gerestitueerd.

 

6.                   Binnen 14 dagen na ontvangst door Onlinekeukenveiling.nl van het door Koper geretourneerde Product retourneert Onlinekeukenveiling.nl de van Koper ontvangen betaling. Onlinekeukenveiling.nl hanteert dezelfde wijze van betalen als de Koper. Koper kan eerst nakoming van deze verplichting verlangen nadat Onlinekeukenveiling.nl het Product heeft terugontvangen. 

 

 

 

Artikel 12             Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

 

1.              Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

2.              De Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 13             Taal

 

1.              De voor de overeenkomst geldende taal is de Nederlandse taal.

 

Artikel 14             Privacy

 

1.              Op de website van Onlinekeukenveiling.nl, bij het plaatsen van de order en bij het uitvoeren van de overeenkomst kan Onlinekeukenveiling.nl gebruik maken van de persoonlijke informatie. Klik op volgende link voor meer informatie over ons privacy beleid.

 

Artikel 15             Commerciële e-mails

 

1.              Wanneer de Koper zich op onze website registreert, kan de Koper ervoor kiezen om commerciële e-mails te ontvangen. Daarna kan de Koper zich weer op elk moment gewenst weer afmelden voor het ontvangen van commerciële e-mails door op de link onder aan de e-mails te klikken of de accountinstellingen op de website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat de afmelding is verwerkt. De Koper zal dan geen commerciële e-mails meer ontvangen totdat de Koper de instellingen weer heeft gewijzigd.

 

Artikel 16             Klachten

 

1.              Klachten van Koper in verband met de diensten van Onlinekeukenveiling.nl, van welke aard dan ook, worden elektronisch ingediend bij Onlinekeukenveiling.nl op het daarvoor bestemde e-mailadres.

 

2.              Onlinekeukenveiling.nl spant zich er voor in om klachten op een passende manier op te lossen en verbindt zich ertoe in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht daar op te reageren.

 

Artikel 17             Rechtskeuze 

 

1.                  Op de tussen de Koper en Onlinekeukenveiling.nl gesloten overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden en/of welke rechtsrelatie daaruit mag voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1

 

 

Instructies en Formulier herroeping

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingsplicht verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

 

Van Onlinekeukenveiling B.V.

tevens handelende onder de naam www.onlinekeukenveiling.nl  

Middelkampseweg 7D

5311 PC Gameren

 

via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande  modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering, dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld en het formulier aan ons heeft gestuurd of overhandigd. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € … [vul het bedrag in].

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

 

Onlinekeukenveiling B.V.

tevens handelende onder de naam www.onlinekeukenveiling.nl (hierna verder genoemd: “onlinekeukenveiling.nl” ) Statutair gevestigd te Rotterdam, daadwerkelijk gevestigd aan de Middelkampseweg 7D, 5311 PC Gameren. Per mail op info@onlinekeukenveiling.nl

 

 

 

 

Ik / Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*);

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): _____________________________________________________

 

Naam/Namen Koper(s):_______________________________________________________

 

Adres Koper(s): ______________________________________________________________

                                                              

Handtekening van Koper(s) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

_______________________________________________________________________________

 

Datum: __________________________________________________________________________

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


 

Op de hoogte blijven?
Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief.